Jak przebiega wypowiedzenie umowy przez pracownika?

wypowiedzenie pracy

Jeśli pracownik chce zakończyć umowę o pracę przed upływem czasu, na jaki została zawarta, może ją wypowiedzieć. Jak przebiega wypowiedzenie umowy przez pracownika?

Rodzaje wypowiedzenia umowy

Na podstawie przepisów Kodeksu Pracy stosunek pracy może być wypowiedziany przez każdą ze stron umowy. Zatem jeśli pracownik chce zakończyć umowę o pracę przed upływem czasu, na jaki została zawarta, musi złożyć jednostronne oświadczenie woli, jakim jest wypowiedzenie umowy.

Pracownik ma do wyboru trzy rodzaje wypowiedzenia:

  • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem);
  • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia);
  • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (ze dowolnie wskazanym, skróconym terminem zakończenia umowy).

Okresy wypowiedzenia

Jak liczyć czas wypowiedzenia? Jest on uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy i tego, czy umowa jest zawarta na okres próbny czy na czas nieokreślony. Przy umowie na czas próbny okresy wypowiedzenia są stosunkowo krótkie i wynoszą:

  • 3 dni robocze przy umowie krótszej niż 2 tygodnie;
  • 1 tydzień, gdy umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, gdy umowa została zawarta na 3 miesiące.

W przypadku umowy na czas określony i czas nieokreślony okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie, gdy okres zatrudnienia był krótszy niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, gdy okres zatrudnienia przekroczył pół roku;
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu co najmniej przez 3 lata.

Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się cały okres pracy, bez względu na ewentualne przerwy w zatrudnieniu.

Okres wypowiedzenia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracodawca otrzymał wypowiedzenie. Wypowiedzenie obejmuje pełen miesiąc lub jego wielokrotność, a w przypadku okresów liczonych w tygodniach ostatnim dniem wypowiedzenia jest sobota.

O czym trzeba pamiętać?

Warto pamiętać, że na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego wypowiedzenie umowy uważa się za złożone, jeśli osoba, do której takie oświadczenie woli było skierowane, mogła się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie umowy zazwyczaj przyjmuje formę pisemną, jednak pracownik nie ma żadnych sankcji z tytułu niezachowania formy pisemnej. Teoretycznie więc pracownik może poinformować pracodawcę o wypowiedzeniu umowy w dowolny sposób: stosując formę ustną, telefoniczną, mailową, czy powiadomienie SMS-owe. Jednak w związku z tym, że na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia, że dokonał wypowiedzenia umowy (np. w przypadku, gdyby doszło do sporu sądowego z pracodawcą), najlepszym rozwiązaniem jest złożenie wypowiedzenia na piśmie. Wówczas pracodawca lub upoważniona przez niego osoba powinna podpisać otrzymanie takiego dokumentu.

Należy pamiętać, że cofnięcie wypowiedzenia wymaga zgody drugiej strony, zatem jego złożenie musi być dobrze przemyślaną decyzją.

Wraz z końcem terminu wypowiedzenia następuje ustanie stosunku pracy, a pracodawca jest zobligowany do wystawienia świadectwa pracy.

Dodaj komentarz