Sejm przyjął ustawę o fundacjach rodzinnych

Trzy osoby w roboczych strojach zbierają jabłka w sadzie

Posłowie przegłosowali ustawę, na mocy której powołana zostanie nowa instytucja – fundacja rodzinna. Rozwiązanie to ma pomóc firmom rodzinnym w kontynuowaniu prowadzenia biznesu przez kolejne pokolenia.

Prace nad projektem ustawy o fundacjach rodzinnych trwały kilka lat. Pierwszy projekt ustawy złożony został przez Konfederację Lewiatan. Prace nad nim w Ministerstwie Rozwoju i Technologii prowadzone były z udziałem przedstawicieli firm rodzinnych, organizacji oraz doradców. Ustawa ma pomóc firmom rodzinnym realizującym proces sukcesji w zabezpieczeniu majątku rodzinnego przed rozdrobnieniem, dzięki zgromadzeniu go w jednym podmiocie, którym będzie fundacja rodzinna.

Fundacja rodzinna będzie mogła zostać założona przed fundatora i funkcjonować będzie na podstawie statutu. Będzie to kluczowy dokument regulujący zasady działania organów fundacji, wskazujący kategorie beneficjentów oraz określający cel działania fundacji. Fundator będzie mógł swobodnie decydować o zasadach zarządzania powołaną przez siebie fundacją, sposobie jej funkcjonowania oraz celu, dla którego zostaje ona założona. Fundację rodzinną będzie można ustanowić na czas określony lub nieokreślony. Będzie ona mogła prowadzić działalność gospodarczą związaną z obrotem majątkiem, w tym udziałami w spółkach, przy założeniu, że nie nabywa ich jedynie w celu dalszej odsprzedaży. Założycielem fundacji, czyli fundatorem będzie mogła być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ustawa przewiduje również, że fundatorów może być kilku. Założenie fundacji i przekazanie jej majątki nie będzie podlegać opodatkowaniu. Przepisy dotyczące fundacji rodzinnej pozwalają również na uporządkowanie w rodzinie prawa do zachowku. Jak wskazuje minister rozwoju, powstanie fundacji rodzinnej pozwoli na zatrzymanie majątku firmy w jednych rękach, co ma przyczynić się do jego rozwoju. Ustawa ma pomóc firmom rodzinnym w kontynuowaniu działalności w perspektywie przekraczającej jedno pokolenie.

Z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że w Polsce funkcjonuje prawie 830 tysięcy firm rodzinnych, a ponad połowa z nich, w ciągu najbliższych pięciu lat planuje przeprowadzenie procesu sukcesji. Zadaniem fundacji rodzinnej będzie zarządzanie majątkiem i jego ochrona, a także zapewnienie środków dla wskazanych przez fundatora beneficjentów. Ustawa ma celu budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin prowadzących biznes, akumulację kapitału oraz zwiększenie inwestycji w Polsce.

Projekt ustawy poparło 441 posłów, siedmiu było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Ustawa została przyjęta z siedmioma poprawkami, które zgłoszone zostały przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Wśród przyjętych poprawek znalazł się zapis, by do przychodów fundacji rodzinnej nie była wliczana wartość dodana zwracanego majątku, a także „żeby celem wykorzystania fundacji rodzinnej nie było unikanie opodatkowania”. Wśród poprawek znalazła się również propozycja, aby fundatorem mogła zostać osoba prawna – ta jednak została odrzucona przez Sejm.

Dodaj komentarz